วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6 บทความเรื่อง ความสุขของชีวิต (เนื้อหาจากหนังสือ9คำพ่อสอน p.1-26)

บทความเรื่อง ความสุขของชีวิต
__________การดำเนินชีวิตของคนเราในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่มีการแก่งแย่งแข่งขันกันมากมายในหลายๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของตน ซึ่งแต่ละคนก็มีชีวิตที่แตกต่าง มีสังคมที่แตกต่างกัน ทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นได้ บางคนตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง วางแผนให้กับชีวิต และบางคนเลือกที่จะดำเนินชีวิตไปวันๆ โดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย สำหรับคนที่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วบางคน ก็ยังตอบคำถามของตัวเองไม่ได้ว่า เป้าหมายชีวิตที่ตัวเองตั้งไว้ จะเป็นความสุขที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่า ไม่อย่างนั้นถ้าทำไปแล้ว จะเกิดความเบื่อหน่าย และท้อใจกับสิ่งที่ทำลงไป ก็ทำให้งานนั้นไม่ประสบความสำเร็จ เกิดความสับสนในชีวิตอีกครั้ง ทำให้ต้องมาเริ่มต้นเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ ซึ่งการจะทำอะไรสักอย่างมันก็ต้องใช้เวลาอาจทำให้บางคนถึงกับถอดใจ ไม่อยากจะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตไปเลยก็ได้
__________ทุกคนเกิดมาก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน หรือการเรียน เมื่อมีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แน่นอนว่าเราก็จะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจและมีเป้าหมายที่แน่ชัดเพื่อทำหน้าที่ของเราให้สำเร็จ จนบางครั้งลืมที่จะฝึกจิต ฝึกกายของตนให้ดีอยู่เสมอ ทำให้เรามีจิตใจที่ร้อนรน ร่างกายโทรม งานสำเร็จ แต่ไม่เป็นสุข ซึ่งส่วนหนึ่งในพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นเรื่อง สุขภาพจิตและสุขภาพกาย ทั้งสองทางนี้มีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน สุขภาพกายดี คือ มีร่างกายที่แข็งแรง รวมทั้งมีความคิดที่ดี และสุขภาพจิตดี คือ มีกำลัง ทั้งสองทางนี้ถ้าใช้ส่งเสริมกัน ก็จะนำพาบุคคลนั้นคิดในสิ่งที่ถูกต้อง เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและสังคม ในการดำเนินชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกร่างกายได้ง่ายๆโดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทำงานหนักจนเกินไป เหนื่อยก็พักบ้าง และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะร่างกายของเราธรรมชาติสร้างมาให้ออกแรง ไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานโดยใช้กำลังน้อย ควรหาเวลาออกกำลังกายให้เพียงพออย่างสม่ำเสมอ สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำได้ก็จะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เมื่อเราฝึกกายแล้ว ก็ต้องฝึกใจควบคู่ไปด้วย เพราะกายดี จิตดี จะทำการสิ่งใดการสิ่งใดก็จะสำเร็จ ทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะมีความสุข ต้องการที่จะมีความรู้ ความสามารถ เราสามารถฝึกจิตใจได้โดยการทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส มีสติอยู่เสมอ รู้จักควบคุมอารมณ์ รู้จักให้อภัย ฝึกใจไม่ให้ขี้เกียจในการทำงาน ให้คิดว่าถ้าทำงานอย่างนั้นแล้วจะเกิดผลดี เมื่อฝึกได้ก็ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงไปพร้อมกัน อีกปัจจัยหนึ่งที่จะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับร่างกายและจิตใจ ก็คือ กีฬา การเล่นกีฬาก็มีจุดประสงค์พื้นฐานที่จะส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง และสามารถกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนมีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา อดทน รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย มีการเข้าสังคม และยังให้ความสนุกสนานด้วย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่คนไทยสามารถเล่นได้ดี เพราะคนไทยมีความว่องไวและอดทน แต่การที่จะเล่นได้ดีหรือไม่นั้น ก็ต้องมาจากทักษะทางวิชาการ คือเทคนิค และทางกาย คือสุขภาพนามัยแข็งแรง ที่จะต้องฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอด้วยเช่นกัน ถ้าคนเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงและสุขภาพใจที่ดี รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา เพราะผลของกีฬา คือ ผลทางร่างกายและจิตใจ ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตที่จะต้องวางแผนกำหนดเป้าหมายของตัวเองเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถหาความสุขที่แท้จริงของชีวิตตัวเองได้
__________การดำเนินชีวิตเพื่อให้ไปสู่หนทางแห่งความสุขที่แท้จริงนั้น ก็ยังเป็นคำถามที่ยังหาคำตอบได้ยากสำหรับบางคนที่ยังไม่เข้าใจชีวิต แต่ถ้าบุคคลใดทำความเข้าใจและได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค และพร้อมที่จะก้าวไปสู่อนาคตของตนที่คิดว่าเป็นความสุขของชีวิต
นางสาว ชนาภา ตรีวรรณกุล รหัส 52040229 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เอาชนะใจตนเอง เพราะเป็นการบังคับและข่มใจตนเองไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี การเรียนวิชาชีพครูเช่นเดียวกัน ต้องชนะใจตนเอง เพื่อข่มใจให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 บันทึกการเข้าร่วมอบรมเข้มวิชาบังคับวิชาชีพครู ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2552 (ห้อง KA 500)
8.00-8.30น. ลงทะเบียน
8.30-9.30น. ฟังบรรยายในหัวข้อ "เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ"(Search Engine) โดยอาจารย์ อธิษฐ์ อัมรินทร์
9.30-9.45น. พัก
9.45-10.30น. ฟังบรรยายในหัวข้อ "ฐานข้อมูลที่สำคัญทางการศึกษา" โดยอาจารย์ อรทัย เอี่ยมสะอาด
10.30-11.30น.ฟังบรรยายในหัวข้อ "การสร้าง Blog , e- Portfolio" โดย ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ
11.30-12.00น.สรุปประกอบการซักถาม (นิสิตแต่ละเอกการสอน สรุปความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย เป็น Mind Mapping พร้อมกับประกวดการนำเสนอ ซึ่งเอกการสอนภาษาอังกฤษได้รางวัลที่ 1 ^_^)

สัปดาห์ที่ 3 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2552
1.ได้เข้าใจเรื่องการสร้างblog และสร้าง blog เป็นของตัวเอง
2.รู้วิธีการสมัคร Gmail
3.รู้วิธีการติดตามเพื่อนใน blog

สัปดาห์ที่ 4 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่22 มิ.ย. 2552
1.ได้รู้วิธีการแสดงความคิดเห็นในblog
2.ได้รู้วิธีการโหลดคลิปวีดีโอจาก
http://www.youtube.com/ โดยใช้ http://www.keepvid.com/ เป็นตัวช่วยโหลด
3.สามารถนำคลิปวีดีโอที่โหลดได้ มาใส่ใน blog ของตัวเอง
4.รู้วิธีการโหลดโปรแกรม Mindmanager
5.รู้วิธีการโหลดโปรแกรม Firefox

สัปดาห์ที่ 5 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2552
1. ได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Mindmanager
2. สรุปความรู้ และ เนื้อหาในแต่ละหัวข้อเรื่อง จากหนังสือ 9 คำพ่อสอน สรุปเป็น mind mapping.
3. รู้วิธีการ SAVE งานในโปรแกรม Mindmanager.โดยเลือก SAVE ได้ 2วิธี คือ แบบแก้ไขได้ และ แบบแก้ไขไม่ได้
4.รับฟังการนำเสนอ mind mapping. (เนื้อหาจาก หนังสือ9คำพ่อสอน)โดยนำเสนอในรูปแบบโปรแกรม Mindmanager.
4. ได้รู้ว่าการใช้โปรแกรม Mindmanager มีประโยชน์อย่างไรบ้าง


สัปดาห์ที่ 6 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 2552
1.นำเสนอ mind mapping เรื่อง 9 คำพ่อสอน ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม Mindmanager.
2.ฝึก comment ผลงานของแต่ละกลุ่ม
3. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้แก้ไข mind mapping เป็นรายบุคคล และ นำ mind mapping มาเรียบเรียงเป็นบทความ ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

สัปดาห์ที่ 7 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 2552
1.เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
2.ดูคลิปวีดีโอ เรื่อง วิธีป้องกันการเป็นหวัด
3.ฟังเทปธรรมะ 2 เรื่อง 1.หน้าที่ของพ่อแม่ และ ลูกที่ดี 2.แก้ไฟริษยาได้อย่างไร
4.เมื่อฟังเทปจบให้เขียนสรุปทั้งสองเรื่องเป็น mind mapping ส่งท้ายชั่วโมง
5.นำเนื้อหาที่สรุปเป็น mind mapping มาเขียนเป็นบทความไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ห้ามต่ำกว่า 1หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดส่งAngsana New ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนซ้าย 3.17 cm และ ล่างขวา 2.54 cm ชื่อเรื่องขนาด 18 ส่ง 3 ส.ค. 2552


สัปดาห์ที่ 8 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2552
1. ทำข้อสอบ Midterm
2.ส่งการบ้าน บทความ 2 เรื่องที่สั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์ที่ 9 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2552
1.อาจารย์สอนทบทวนเรื่อง Search Engine .
2.อาจารย์สอนเรื่องการประเมินข้อมูลสารสนเทศ
3.เรียนรู้รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในใบงานที่อาจารย์ให้ทำในชั่วโมง
5.จับกลุ่ม เพื่อทำงานในหัวข้อ "ขยะล้นบางแสน" โดยประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ให้ทำใน โปรแกรม MindManager และส่วนที่ 2 ให้เขียนเป็นความเรียง ส่งสัปดาห์หน้า
6.ให้ตอบคำถามเรื่อง Search Engine และเรื่อง การประเมินข้อมูลสารสนเทศ โดยดูคำสั่งจาก PowerPoint. ส่งงานสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 10 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 52
1.อาจารย์บอกคะแนนMidterm
2.นำเสนองานกลุ่ม ประเด็นพิจารณาเรื่อง ขยะล้นบางแสน
3.อาจารย์สอนเรื่อง การสัมภาษณ์
4.มีการบ้านสองอย่างคือ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องขยะล้นบางแสน และ ทำโปสเตอร์เรื่องขยะล้นบางแสน

ความมุ่งหวังของรายวิชา

1. สามารถสร้าง blog เองได้
2. สามารถรู้วิธีใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง และ ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

3. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับ IT ในแต่ละเรื่องได้
4. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ IT ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในอนาคตได้
5. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ งานสานสนเทศ หรือบทความใน blog ได้
6. สามารถออกแบบ blog ของตนให้ดูดีได้

7. อยากได้เกรด A วิชานี้ค่ะ ตั้งใจทำblogค่ะ ขอบคุณค่ะ^^