วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การกระทำสิ่งใดก็แล้วแต่ให้เอาชนะใจตนเอง เพราะเป็นการบังคับและข่มใจตนเองไม่ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี การเรียนวิชาชีพครูเช่นเดียวกัน ต้องชนะใจตนเอง เพื่อข่มใจให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 บันทึกการเข้าร่วมอบรมเข้มวิชาบังคับวิชาชีพครู ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2552 (ห้อง KA 500)
8.00-8.30น. ลงทะเบียน
8.30-9.30น. ฟังบรรยายในหัวข้อ "เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ"(Search Engine) โดยอาจารย์ อธิษฐ์ อัมรินทร์
9.30-9.45น. พัก
9.45-10.30น. ฟังบรรยายในหัวข้อ "ฐานข้อมูลที่สำคัญทางการศึกษา" โดยอาจารย์ อรทัย เอี่ยมสะอาด
10.30-11.30น.ฟังบรรยายในหัวข้อ "การสร้าง Blog , e- Portfolio" โดย ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ
11.30-12.00น.สรุปประกอบการซักถาม (นิสิตแต่ละเอกการสอน สรุปความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย เป็น Mind Mapping พร้อมกับประกวดการนำเสนอ ซึ่งเอกการสอนภาษาอังกฤษได้รางวัลที่ 1 ^_^)

สัปดาห์ที่ 3 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2552
1.ได้เข้าใจเรื่องการสร้างblog และสร้าง blog เป็นของตัวเอง
2.รู้วิธีการสมัคร Gmail
3.รู้วิธีการติดตามเพื่อนใน blog

สัปดาห์ที่ 4 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่22 มิ.ย. 2552
1.ได้รู้วิธีการแสดงความคิดเห็นในblog
2.ได้รู้วิธีการโหลดคลิปวีดีโอจาก
http://www.youtube.com/ โดยใช้ http://www.keepvid.com/ เป็นตัวช่วยโหลด
3.สามารถนำคลิปวีดีโอที่โหลดได้ มาใส่ใน blog ของตัวเอง
4.รู้วิธีการโหลดโปรแกรม Mindmanager
5.รู้วิธีการโหลดโปรแกรม Firefox

สัปดาห์ที่ 5 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2552
1. ได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Mindmanager
2. สรุปความรู้ และ เนื้อหาในแต่ละหัวข้อเรื่อง จากหนังสือ 9 คำพ่อสอน สรุปเป็น mind mapping.
3. รู้วิธีการ SAVE งานในโปรแกรม Mindmanager.โดยเลือก SAVE ได้ 2วิธี คือ แบบแก้ไขได้ และ แบบแก้ไขไม่ได้
4.รับฟังการนำเสนอ mind mapping. (เนื้อหาจาก หนังสือ9คำพ่อสอน)โดยนำเสนอในรูปแบบโปรแกรม Mindmanager.
4. ได้รู้ว่าการใช้โปรแกรม Mindmanager มีประโยชน์อย่างไรบ้าง


สัปดาห์ที่ 6 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 2552
1.นำเสนอ mind mapping เรื่อง 9 คำพ่อสอน ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม Mindmanager.
2.ฝึก comment ผลงานของแต่ละกลุ่ม
3. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้แก้ไข mind mapping เป็นรายบุคคล และ นำ mind mapping มาเรียบเรียงเป็นบทความ ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

สัปดาห์ที่ 7 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 2552
1.เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
2.ดูคลิปวีดีโอ เรื่อง วิธีป้องกันการเป็นหวัด
3.ฟังเทปธรรมะ 2 เรื่อง 1.หน้าที่ของพ่อแม่ และ ลูกที่ดี 2.แก้ไฟริษยาได้อย่างไร
4.เมื่อฟังเทปจบให้เขียนสรุปทั้งสองเรื่องเป็น mind mapping ส่งท้ายชั่วโมง
5.นำเนื้อหาที่สรุปเป็น mind mapping มาเขียนเป็นบทความไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ห้ามต่ำกว่า 1หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดส่งAngsana New ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนซ้าย 3.17 cm และ ล่างขวา 2.54 cm ชื่อเรื่องขนาด 18 ส่ง 3 ส.ค. 2552


สัปดาห์ที่ 8 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2552
1. ทำข้อสอบ Midterm
2.ส่งการบ้าน บทความ 2 เรื่องที่สั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์ที่ 9 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2552
1.อาจารย์สอนทบทวนเรื่อง Search Engine .
2.อาจารย์สอนเรื่องการประเมินข้อมูลสารสนเทศ
3.เรียนรู้รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในใบงานที่อาจารย์ให้ทำในชั่วโมง
5.จับกลุ่ม เพื่อทำงานในหัวข้อ "ขยะล้นบางแสน" โดยประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ให้ทำใน โปรแกรม MindManager และส่วนที่ 2 ให้เขียนเป็นความเรียง ส่งสัปดาห์หน้า
6.ให้ตอบคำถามเรื่อง Search Engine และเรื่อง การประเมินข้อมูลสารสนเทศ โดยดูคำสั่งจาก PowerPoint. ส่งงานสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 10 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 52
1.อาจารย์บอกคะแนนMidterm
2.นำเสนองานกลุ่ม ประเด็นพิจารณาเรื่อง ขยะล้นบางแสน
3.อาจารย์สอนเรื่อง การสัมภาษณ์
4.มีการบ้านสองอย่างคือ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องขยะล้นบางแสน และ ทำโปสเตอร์เรื่องขยะล้นบางแสน

ความมุ่งหวังของรายวิชา

1. สามารถสร้าง blog เองได้
2. สามารถรู้วิธีใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง และ ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

3. สามารถวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับ IT ในแต่ละเรื่องได้
4. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับ IT ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในอนาคตได้
5. สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ งานสานสนเทศ หรือบทความใน blog ได้
6. สามารถออกแบบ blog ของตนให้ดูดีได้

7. อยากได้เกรด A วิชานี้ค่ะ ตั้งใจทำblogค่ะ ขอบคุณค่ะ^^