วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนในแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 2 บันทึกการเข้าร่วมอบรมเข้มวิชาบังคับวิชาชีพครู ในวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2552 (ห้อง KA 500)
8.00-8.30น. ลงทะเบียน
8.30-9.30น. ฟังบรรยายในหัวข้อ "เครื่องมือช่วยสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ"(Search Engine) โดยอาจารย์ อธิษฐ์ อัมรินทร์
9.30-9.45น. พัก
9.45-10.30น. ฟังบรรยายในหัวข้อ "ฐานข้อมูลที่สำคัญทางการศึกษา" โดยอาจารย์ อรทัย เอี่ยมสะอาด
10.30-11.30น.ฟังบรรยายในหัวข้อ "การสร้าง Blog , e- Portfolio" โดย ว่าที่เรือตรี ดร.อุทิศ บำรุงชีพ
11.30-12.00น.สรุปประกอบการซักถาม (นิสิตแต่ละเอกการสอน สรุปความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย เป็น Mind Mapping พร้อมกับประกวดการนำเสนอ ซึ่งเอกการสอนภาษาอังกฤษได้รางวัลที่ 1 ^_^)

สัปดาห์ที่ 3 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 15 มิ.ย. 2552
1.ได้เข้าใจเรื่องการสร้างblog และสร้าง blog เป็นของตัวเอง
2.รู้วิธีการสมัคร Gmail
3.รู้วิธีการติดตามเพื่อนใน blog

สัปดาห์ที่ 4 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่22 มิ.ย. 2552
1.ได้รู้วิธีการแสดงความคิดเห็นในblog
2.ได้รู้วิธีการโหลดคลิปวีดีโอจาก
http://www.youtube.com/ โดยใช้ http://www.keepvid.com/ เป็นตัวช่วยโหลด
3.สามารถนำคลิปวีดีโอที่โหลดได้ มาใส่ใน blog ของตัวเอง
4.รู้วิธีการโหลดโปรแกรม Mindmanager
5.รู้วิธีการโหลดโปรแกรม Firefox

สัปดาห์ที่ 5 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 29 มิ.ย. 2552
1. ได้รู้วิธีการใช้โปรแกรม Mindmanager
2. สรุปความรู้ และ เนื้อหาในแต่ละหัวข้อเรื่อง จากหนังสือ 9 คำพ่อสอน สรุปเป็น mind mapping.
3. รู้วิธีการ SAVE งานในโปรแกรม Mindmanager.โดยเลือก SAVE ได้ 2วิธี คือ แบบแก้ไขได้ และ แบบแก้ไขไม่ได้
4.รับฟังการนำเสนอ mind mapping. (เนื้อหาจาก หนังสือ9คำพ่อสอน)โดยนำเสนอในรูปแบบโปรแกรม Mindmanager.
4. ได้รู้ว่าการใช้โปรแกรม Mindmanager มีประโยชน์อย่างไรบ้าง


สัปดาห์ที่ 6 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค. 2552
1.นำเสนอ mind mapping เรื่อง 9 คำพ่อสอน ของแต่ละกลุ่ม โดยใช้โปรแกรม Mindmanager.
2.ฝึก comment ผลงานของแต่ละกลุ่ม
3. อาจารย์มอบหมายการบ้านให้แก้ไข mind mapping เป็นรายบุคคล และ นำ mind mapping มาเรียบเรียงเป็นบทความ ไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

สัปดาห์ที่ 7 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 20 ก.ค. 2552
1.เรียนเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
2.ดูคลิปวีดีโอ เรื่อง วิธีป้องกันการเป็นหวัด
3.ฟังเทปธรรมะ 2 เรื่อง 1.หน้าที่ของพ่อแม่ และ ลูกที่ดี 2.แก้ไฟริษยาได้อย่างไร
4.เมื่อฟังเทปจบให้เขียนสรุปทั้งสองเรื่องเป็น mind mapping ส่งท้ายชั่วโมง
5.นำเนื้อหาที่สรุปเป็น mind mapping มาเขียนเป็นบทความไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ ห้ามต่ำกว่า 1หน้ากระดาษ ขนาดตัวอักษร 16 ชนิดส่งAngsana New ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนซ้าย 3.17 cm และ ล่างขวา 2.54 cm ชื่อเรื่องขนาด 18 ส่ง 3 ส.ค. 2552


สัปดาห์ที่ 8 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 3 ส.ค. 2552
1. ทำข้อสอบ Midterm
2.ส่งการบ้าน บทความ 2 เรื่องที่สั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สัปดาห์ที่ 9 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 2552
1.อาจารย์สอนทบทวนเรื่อง Search Engine .
2.อาจารย์สอนเรื่องการประเมินข้อมูลสารสนเทศ
3.เรียนรู้รูปแบบการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม ในการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.เขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในใบงานที่อาจารย์ให้ทำในชั่วโมง
5.จับกลุ่ม เพื่อทำงานในหัวข้อ "ขยะล้นบางแสน" โดยประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ให้ทำใน โปรแกรม MindManager และส่วนที่ 2 ให้เขียนเป็นความเรียง ส่งสัปดาห์หน้า
6.ให้ตอบคำถามเรื่อง Search Engine และเรื่อง การประเมินข้อมูลสารสนเทศ โดยดูคำสั่งจาก PowerPoint. ส่งงานสัปดาห์หน้า

สัปดาห์ที่ 10 บันทึกการเรียนในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 52
1.อาจารย์บอกคะแนนMidterm
2.นำเสนองานกลุ่ม ประเด็นพิจารณาเรื่อง ขยะล้นบางแสน
3.อาจารย์สอนเรื่อง การสัมภาษณ์
4.มีการบ้านสองอย่างคือ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องเรื่องขยะล้นบางแสน และ ทำโปสเตอร์เรื่องขยะล้นบางแสน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น